សុខា រៀល អ៉ីស្តេត ឯ.ក

ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល
  • +855 23 919 191 / +855 61 200 777 / +855 66 200 777
  • +855 23 220 665
  • sale@sokharealestate.com.kh
  • No 22, Kramoun Sar Street, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ
  • 067 200 777 / 098 200 777 / 099 200 777
  • sale@sokharealestate.com.kh
  • Bokor Mountain, Tek Chhou District, Kampot Province, Kingdom of Cambodia
ទាញយកខិត្តប័ណ្ណ