សុខា រៀល អ៉ីស្តេត ឯ.ក

សំណួរនិងចម្លើយ

សំណួរនិងចម្លើយ

អតិថិជនជួលដីបន្តពីក្រុមហ៊ុនរយះពេល៩០ឆ្នាំ៕
ដើម្បីអាចជួលដីគម្រោងនៅលើភ្នំបូគោបាន អតិថិជនតម្រូវអោយមានអត្តសញ្ញាណបត្រ័ ឬលិខិតឆ្លងដែន។
សំរាប់ជនបរទេសក៏អាចជួលដីនៅលើភ្នំបូកគោបានដែរ៕
អតិថិជនអាចបង់រំលស់ រយៈពេល ១០ឆ្នាំ ៧ឆ្នាំ ៥ឆ្នាំ ៣ឆ្នាំ ១ឆ្នាំ ឬអាចបង់ផ្តាច់ តែម្តង។
អតិថិជនអាចមកបង់ប្រាក់រំលស់ដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកផ្នែកទួទាត់ប្រាក់ ឬអាចបង់តាមធានាគាដែរជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអចលនទ្រព្យ។ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចលើតំណភ្ជាប់ របៀបបង់ប្រាក់
ក្នុងករណី អតិថិជនបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវហួសពីការកំណត់ចាប់ពីដប់ប្រាំ(១៥)ថ្ងៃឡើងទៅ នោះ អតិថិជនត្រូវបង់ប្រាក់ពិន័យ ១០% ក្នុងមួយដំណាក់កាល នៃប្រាក់ដែលមិនបានបង់។
ក្នុងករណីបាត់កិច្ចសន្យា អតិថិជនអាចអញ្ជើញមកកាន់ការិយាល័យផ្នែកលក់ ដើម្បីពិភាគ្សាក្នុងការធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មី។
ទាញយកខិត្តប័ណ្ណ