សុខា រៀល អ៉ីស្តេត ឯ.ក

របៀបបង់ប្រាក់

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលដី

ក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានជួលបន្តដីនៅលើភ្នំបូកគោ ពីក្រុមហ៊ុន ឲ្យបានជ្រាបថា សូមធ្វើការទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃជួលដី ដូចខាងក្រោម៖

១- ទូទាត់តាមរយៈធនាគារបណ្តាខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសដូចខាងក្រោម៖

ល.រ ឈ្មោះធនាគារ ឈ្មោះគណនី លេខគណនី
1 ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈ (CPB) Sokha Real Estate Co., Ltd 010-02-13-09081-3
- ដើរចូល ទូទាត់ដោយបំពេញ Deposit Slip ( Transfer Slip ចំពោះអតិថិជនមានគណនី CPB) របស់ធនាគារ និងត្រូវបញ្ជាក់ព័ត៌មានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន។
2 ធនាគារ ABA Sokha Real Estate Co., Ltd 001977768
- ដើរចូល ទូទាត់ដោយបំពេញ Deposit Slip របស់ធនាគារ និងត្រូវបញ្ជាក់ព័ត៌មានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន។
- ផ្ទេរតាម Mobile Application ទូទាត់តាម​ Fund Transfer ចំពោះអតិថិជនមានគណនី ABA និងត្រូវបញ្ជាក់ព័ត៌មានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន នៅក្នុង Remark
3 ធនាគារ ACLEDA Sokha Real Estate Co., Ltd 0001-03-561940-1-6
- ដើរចូល ទូទាត់ដោយបំពេញ Deposit Slip របស់ធនាគារ និងត្រូវបញ្ជាក់ព័ត៌មានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន។
- ផ្ទេរតាម Mobile Application ទូទាត់តាម​ Fund Transfer ចំពោះអតិថិជនមានគណនី ACLEDA និងត្រូវបញ្ជាក់ព័ត៌មានក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន នៅក្នុង Remark

- រាល់ការបង់ប្រាក់ថ្លៃជួលដី សូមបញ្ជាក់នូវព័ត៌មានអតិថិជនដូចមានបង្ហាញក្នុងគំរូប័ណ្ណព័ត៌មាន អតិថិជន ខាងក្រោម៖

ប័ណ្ណព័ត៌មានអតិថិជន (Customer Information)
- ឈ្មោះ (Name): ........................................
- លេខអតិថិជន (Customer No.): ....................
- លេខឡូត៏ (Lot. No.): ..................................

២- ក្រុមហ៊ុន សុខា អូតែល នឹងធ្វើការជូនដំណឹងជាថ្មីក្នុងករណីមានការកែប្រែព័ត៌មានស្តីពីការបង់ប្រាក់ដូចខាងលើ។

៣- លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងការបង់ប្រាក់៖

086 63 63 03 / 086​ 63 63 09
086​ 63 63 11 / 086​ 63 63 62

ទាញយកខិត្តប័ណ្ណ